HistoCore Arcadia H

פלטה חמה הכוללת-
• מסך מגע קל לתפעול הכולל פרמטרים הניתנים לשינוי והתאמה לפי בחירת המשתמש, כגון: זמני עבודת המכשיר, טמפרטורה של המגשים\ מיכל הפרפין\ משטח העבודה, תאורה ועוד.
• מיכל פרפין מרכזי המכיל עד 4 ליטר.
• ברז הזלפת פרפין, ניתן לכוונון. מופעל ידנית או בעזרת דוושת רגל.
• שני מכלים, בשני צידי משטח העבודה, המיועדים לקסטות ו\או מולדים (moldes).
• שני מגשים לאיסוף עודפי פרפין.
• מנורת LED המכוונת אל אזור העבודה.

שם היצרן: Leica
קבוצת מכשירים: Histology equipment
מוצרים שיעניינו אותך