תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר רניום מדיקל בע"מ (“רניום” ו-"האתר").

כניסתך לאתר והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאים”) ולכל החוקים והרגולציה הרלוונטיים. על ידי כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה או הסתייגות לתנאים  ועל כן הינך מתבקש לקרוא אותם בעיון.

מידע שאתה מספק לרניום או במהלך השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות. הינך מתבקש לקרוא את תנאי הפרטיות באתר. שימושך בכל חומר שהוא באתר אסור לחלוטין פרט למקרים המותרים על פי התנאים כהגדרתם.

כל דבר שתראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מרניום. רניום אינה ערבה ואינה מתחייבת ששימושך בחומר המוצג באתר לא יפגע בזכויותיהם של צד שלישי כלשהו. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בהשלכה, השתק או בצורה אחרת הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לרניום ו/או לצד ג’ כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).

ניתן להוריד או לשמור את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר המובא באתר למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.

זכויות היוצרים בחומרים ובתמונות באתר הנם בבעלותה של רניום ו/או צד שלישי כלשהו. חל איסור לעשות שימוש בחומרים ובתמונות אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים או בתמונות עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, רניום עשויה להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה כדין לשם שמירה על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש.

סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (“סימני המסחר”) הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של רניום ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מרניום ו/או מבעל הזכויות באתר.

רניום לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

רניום אינה מתחייבת לדיוקו של המידע באתר על אף שהיא נוקטת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר. רניום לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. רניום לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. רניום ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא (“AS IS”) ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

רניום לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ”ב.

כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו’ יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המעביר. כל דבר שאתה מעביר או שולח בטופס התקשרות או בדואר אלקטרוני, ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע”י רניום ו/או ע”י חברות הקשורות אליה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה, פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, רניום רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע, טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירת מוצרים על ידי שימוש ברעיונות אלה, הסכמי ידע ו/או טכניקות.

למרות שרניום, לעיתים, תפקח ותעקוב אחר צ’אטים, פרסומים, הודעות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים, אין בפעולות אלה של רניום לרמז על חובתה של רניום ורניום מסירה מעצמה כל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות פלילית או הפרת חוק כלשהו. רניום תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל.

האתר עושה שימוש ב- “cookies” (“עוגיות”) לצורך ייעול פעילותו. “cookies” הן קבצי טקסט, הנוצרים על ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה מהאתר. חלק מה”cookies” פוקעות עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח של מחשב המשתמש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש באמצעות “cookies” בתוכנה “שיווק מחדש” עם “Google Analytics – Event Tracking Guide”, אשר מאפשרת לאתר לעקוב אחר מגמת השימוש בשירותי האתר ו”לקרוא” למשתמש לחזור לאתר ולהרשם לקבלת שירותי האתר.

אתר זה מכיל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן והאתר מכיל מידע על מוצרים ושירותים המופצים בעולם, אך לא כולם נמכרים או ניתנים בכל אחת מהטריטוריות בהן רניום פועלת או נמצאת. כל התייחסות למוצר או שירות לא מעיד כי ניתן לקנותו או לקבלו בטריטוריה בה אתה נמצא. המוצרים נתונים תחת פיקוח רגולטורי וההנחיות הרגולטוריות משתנות מטריטוריה לטריטוריה ועל כן אפשרי כי מבקרים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר מיועד רק לקהל מסויים בטריטוריה מסויימת. אין להתייחס למפורסם באתר כאל חומר שיווקי או פרסומת עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא.

אין במידע המוצע באתר כדי להוות הצעה או בקשה לרכישתם או מכירתם של ניירות ערך כלשהם או לביצועה של כל עסקה בניירות ערך. חל איסור על המשקיעים לסמוך על מידע זה בבואם לקבל החלטות בנושא השקעות.

רניום מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת האינטרנט. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על רניום ועל מוצריה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ, להשקעה ו/או יעוץ רפואי כלשהו, כמו כן אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון במוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי רניום ו/או מי מטעמה. לקבלת ייעוץ רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

רניום רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב.

על התנאים והשימוש באתר יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בביקורך באתר הינך מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בנוגע לכל מחלוקת הנובעת או קשורה לתנאים או לאתר.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.